7 Aralık 2010 Salı

Sene Başı Duası

Rivayet edildiğine göre; her kim Muharrem ayının evvelinde üç kere:

Bismillahirrahmanirrahim,

Elhamdü lillahi Rabbil alemiyn vesselatü vesselamü ala seyyidina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain, Allahümme entel ebediyyül kadiymül hayyül keriymül hananül mennan, ve hazihi senetün cediydetün! Es'elüke fiyhel ismete mineşşeytanirracim ve evliya'ihi vel'avne ala hazihinnefsil emmareti bissui, vel'iştiğale bima yukarribüniy ileyke ya keriymü! yazel'celali vel'ikram, birahmetike ya erhamerrahimiyn, ve sallallahü ve selleme ala seyyidina ve nebiyyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve ehli beytihi ecmain.Manası:


Bütün hamdler, alemleri Rabbi olan Allah'a aittir! Salatü selam Efendimiz Muhammed'in ve Al-i Ashabının tamamının üzerine olsun!

Ey Allah'ım! Sen Ebedi'sin, Kadim'sin, (başlanğıcın ve sonun yoktur)Hayy'sın, Kerim'sin, (hakiki hayat sahibi de ancak sensin!) Hannan'sın, Mennan'sın,(son derece acıyan ve çokca lütuflarda bulunan Rabbimizsin!)

işte bu yeni senedir! Ben bu sene Senden dilerim ki beni kovulmuş şeytandan ve onun dostlarından koruyasın, kötülüğü çokca emreden bu nefse karşı bana yardım edesin ve beni Sana yaklaştıran amellerle meşgul edesin.

Ey kerem sahibi! Ey Celal ve ikram sahibi! Ey acıyanların en merhametlisi! Rahmetinle kabul eyle!

Allah'u Teala, Efendimiz ve peygamberimiz Muhammed (sav.)e, Al-i Ashabına ve Ehl-i Beyt'inin tamamına salat ve selam eyleyesin! derse,


şeytan:

biz bu kişiden ümidi kestik! der ve Allah(cc.) ona, kendisini sene boyunca koruyacak iki melek görevlendirir.
Hatalarımızdan, Günahlarımızdan Hicret Edebilmemiz Duasıyla;
Hicri yılbaşımız, yeni yılımız mübarek olsun!